Hội nghị triển khai công tác dân vận

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác dân vận. Bác đã chỉ rõ: Quần chúng nhân dân là chủ thể của cuộc cách mạng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Để nhân dân nhận thức rõ vai trò, sứ mệnh của mình, Đảng phải tiến hành công tác tuyên truyền, vận động để người dân giác ngộ, tự nguyện làm tốt bổn phận và trách nhiệm của mình. Công tác dân vận của Đảng, “dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, quan điểm “Dân vận khéo” của Bác là chỉ dẫn cơ bản về phương pháp cho mọi cán bộ, đảng viên khi tiến hành công tác vận động quần chúng.
Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại buổi sinh hoạt ngày 30/09/2018 Chi bộ Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm triển khai nội dung về công tác dân vận. Trong công tác dân vận, cách làm việc, cách tổ chức, nói chuyện, tuyên truyền, khẩu hiệu… đều vận dụng lời dạy của Bác: “Từ trong quần chúng ra. Về sâu trong quần chúng. Bất cứ việc to, việc nhỏ, chúng ta phải xét rõ và làm cho hợp trình độ văn hóa, thói quen sinh hoạt, trình độ giác ngộ, kinh nghiệm tranh đấu, lòng ham, ý muốn, tình hình thiết thực của quần chúng. Do đó mà định ra cách làm việc, cách tổ chức. Có như thế, mới có thể kéo được quần chúng”.

Trong những năm gần đây, công tác dân vận đã được Chi bộ Bảo vệ Ngày & Đêm quan tâm, chú trọng vận dụng tốt trong đời sống hàng ngày của cán bộ nhân viên, thông qua các chương trình sinh hoạt chủ điểm, hội thảo, họp mặt, giao ban… Chi bộ đã thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trong đó phải kể đến vai trò xung kích của Chi đoàn thanh niên trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chí trị, giữ vai trò là cánh tay đắc lực của Đảng.

Theo đó, ngay sau buổi sinh hoạt chi bộ, Chi đoàn Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm đã triển khai chương trình hoạt động, sinh hoạt chủ điểm tháng 9 và 10 về công tác “Dân vận khéo”. Chương trình hành động tập trung triển khai đến toàn thể đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn (Đặc biệt là Đoàn viên thanh niên giữ chức vụ); Về động viên và vận động lực lượng đoàn viên thanh niên thực hiện tốt nội qui quy định của công ty và khách hàng; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt các qui định pháp luật của Nhà nước. Không nghe và làm theo lời xíu dục của kẻ xấu, cần có sự chọn lọc khi tham khảo thông tin trên các tran mạng xã hội phù hợp, không chia sẻ những tin tức không chính thức, đề phòng mắc bẫy của các phần tử cực đoan, các thành phần tuyên truyền chống phá Đảng, nhà nước, bôi nhọ chế độ… Kiên định tư tưởng và an tâm công tác, gắn bó và xây dựng thương hiệu Bảo vệ Ngày & Đêm ngày càng phát triển bền vững.