Đồng chí Mai Đức Tuấn (bìa phải) - Bí thư Chi bộ Công ty bảo vệ Ngày & Đêm
thay mặt Chi bộ nhận khen thưởng tại Hội nghị

      Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” xác định: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
      Trong Chỉ thị 05, Bộ Chính trị yêu cầu phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
      Chỉ thị 05, Bộ Chính trị yêu cầu gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Trong đó, nhấn mạnh gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, xây dựng hệ giá trị văn hoá và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.
      Việc ban hành Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có nhiều điểm mới, với một trong những trọng tâm là học tập và làm theo phong cách, tác phong Hồ Chí Minh về dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đi đôi với làm…, sẽ tạo động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành trong nhiệm kỳ mới.
      Chi bộ Công ty Dịch vụ Bảo vệ Ngày & Đêm trực thuộc Đảng ủy doanh nghiệp Quận Tân Bình, là tổ chức đảng tại doanh nghiệp ngoài nhà nước hoạt động có hiệu quả, có nhiều đóng góp tích cực xây dựng và phát triển đảng trên địa bàn quận. Với hơn 30 đảng viên đang sinh hoạt, Chi bộ công tyBảo vệ Ngày & Đêm giữ vai trò quan trọng tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp lãnh đạo các đoàn thể chính trị, định hướng xây dựng và phát triển thương hiệu Bảo vệ Ngày & Đêm ngày càng vững mạnh.
      Tại Hội nghị này, Chi bộ Công ty dịch vụ Bảo vệ Ngày & Đêm là một trong 3 chi bộ thuộc đảng bộ khối doanh nghiệp quận Tân Bình vinh dự được tặng giấy khen "Gương điển hình học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
      Chi bộ Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm - Nhiều năm liền được Quận ủy Tân Bình công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh.

DỊCH VỤ MỚI

FACEBOOK

Hotline (24/7) 0906.937.276

1
Bạn cần hỗ trợ?
Top